Nedfan garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 6 maanden na de leveringsdatum. De garantie geldt alleen voor de originele klant/koper. Als binnen deze garantieperiode blijkt dat het materiaal niet deugdelijk zijn dan zal Nedfan deze repareren of nieuw materiaal aanleveren. De koper moet het materiaal/product franco aan Nedfan terugzenden en afhalen. De koper moet Nedfan in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. Als blijkt dat het product niet deugdelijk is dan zal Nedfan voor eigen rekening het gebrek aan het product herstellen of een nieuw product aanleveren of er wordt voor een evenredige deel van de factuur gecrediteerd.

Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van Nedfan toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft gehandeld, gebruikt of onderhouden. De koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Nedfan heeft voldaan.

A – Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage
– onoordeelkundig gebruik
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
– installatie, montage, wijzigingen of reparatie door de koper of door derden.

B – Geen garantie wordt gegeven op geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door de koper zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

C – Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van de producten van Nedfan.
Door Nedfan worden nimmer verregaandere verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Nedfan, repareren dan wel vervangen van de door Nedfan geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. Nedfan is nimmer gehouden schade en of kosten te vergoeden. Koper vrijwaart Nedfan voor alle schade, welke voor Nedfan mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Nedfan aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.